Před operací páteře - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Před operací páteře

Operace páteře, pokud se nejedná o úraz, je ve většině případů plánována. Řadu vyšetření nemocný absolvuje ještě před zákrokem, ať…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Operace páteře, pokud se nejedná o úraz, je ve většině případů plánována. Řadu vyšetření nemocný absolvuje ještě před zákrokem, ať se již jedná o zobrazovací metody nebo interní vyšetření. Zobrazovací vyšetření jsou hlavní metodou vyšetření nemocné páteře. Nezastupitelnou úlohu stále hraje rentgenové vyšetření (rtg). Dále se při podezření na úraz či nádorové onemocnění kostních struktur provádí počítačová tomografie (CT), v případě postižení měkkých struktur, plotének a vazů magnetická rezonance (MR). Týden až čtrnáct dní před operací je potřeba vysadit léky na ředění krve. Pokud se nemůžete k hospitalizaci dostavit, nezapomeňte o tom lékaře telefonicky informovat.

Předoperační vyšetření

Než se pacient dostaví k operaci, absolvuje předoperační vyšetření provedené praktickým lékařem nebo internistou. Toto vyšetření se skládá z laboratorního vyšetření krve a moči, EKG a fyzikálního vyšetření. Cílem tohoto vyšetření je potvrdit, že je nemocný schopen operace a nemá infekci nebo chronické onemocnění vylučující zákrok.

Den před operací

Den před operací se pacient v určený čas dostaví na oddělení nemocnice, v níž bude zákrok probíhat. Tam mu bude přiděleno lůžko. Během dne dojde k vyřízení formalit týkajících se osobních údajů a zdravotního pojištění. Příjmová sestra pacienta poučí o chodu oddělení a nemocný se setká s ošetřujícím lékařem. Ten získá od pacienta všechny potřebné informace, provede vyšetření páteře a připraví či případně doplní výsledky zobrazovacích vyšetření. Lékař během rozhovoru s nemocným probere charakter onemocnění a průběh operačního zákroku. Dále ho seznámí s komplikacemi, které mohou nastat. Pokud pacient s postupem navrženým lékařem souhlasí, podepíše informovaný souhlas. Bez něj není možné operaci provést. Nakonec se pacient setká s anesteziologem, který ho připraví na celkovou anestezii, jež proběhne následující den.

Operační den

Druhý den je již operační. Pořadí pacientů k operaci určuje primář oddělení nebo jeho zástupce. Může se stát, že je třeba upřednostnit pacienta v akutním stavu, který byl přijat během služby. Proto může být plánovaná operace odložena, nebo dokonce zrušena.

Po operaci na JIP

Bezprostředně po operaci je pacient umístěn na jednotku intenzivní péče (JIP), kde je podle závažnosti operace a svého zdravotního stavu neustále sledován. Nemocnému jsou podávány léky proti bolesti a k prevenci hluboké žilní trombózy. Délka hospitalizace na lůžku intenzivní péče je při nekomplikovaném pooperačním průběhu obvykle jeden až tři dny. První den po operaci se většinou provádí kontrolní zobrazovací vyšetření. Následující den přijde za pacientem fyzioterapeut, který s ním probere pohybový režim a pomůže mu s pomalým přechodem do svislé polohy (vertikalizace). Pokud je stav nemocného stabilizovaný, je přeložen na standardní lůžko.

Po operaci na standardním pokoji

V dalších dnech pokračuje nácvik vertikalizace a mobilizace, sebeobsluhy. Pokud to stav pacienta dovolí, jsou postupně vysazovány léky proti bolesti. Pokud nenastanou komplikace, je pacient propuštěn přibližně za týden po operaci domů.

Co s sebou do nemocnice:

  • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),
  • kartičku zdravotní pojišťovny,
  • doklad o pracovní neschopnosti,
  • výsledky předoperačních vyšetření,
  • výsledky vyšetření k vaší diagnóze (snímky),
  • léky, které pravidelně užíváte,
  • věci osobní potřeby.

Popsaný postup odpovídá zvyklostem Kliniky spondylochirurgie 1. lékařské fakulty UK a FN Motol.  Na jiných pracovištích se může nepatrně lišit. Nebojte se tedy zeptat svého ošetřujícího lékaře, co vás přesně čeká.