Co můžeme udělat pro bezpečné podávání cytostatik - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Co můžeme udělat pro bezpečné podávání cytostatik

Parenterální výživa

Všichni, kdo přijdou do styku s onkologickými pacienty a jejich léčbou, by měli vědět, že cytostatika jsou nebezpečná léčiva působící i…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Všichni, kdo přijdou do styku s onkologickými pacienty a jejich léčbou, by měli vědět, že cytostatika jsou nebezpečná léčiva působící i na zdravého člověka. Bezpečnostní režim by měl dodržovat jak ošetřující personál, tak pečující rodina. Naředěná cytostatika jsou totiž vylučována tělními tekutinami pacienta a pečující se s nimi mohou dostat do kontaktu.

Všechny špatné vlastnosti cytostatik

Cytostatika jsou nebezpečná léčiva z hlediska karcinogenity (mohou vyvolat nádorové bujení), toxicity (mohou narušit funkce organismu a jeho orgánů), genotoxicity (mohou poškodit genetickou informaci) a teratogenity (mohou způsobit poškození vyvíjejícího plodu). Je tedy nutné s nimi pracovat velmi opatrně. Naštěstí s rozvojem onkologické léčby se rozvíjí i nové přístupy a poznatky o jejich bezpečné přípravě a aplikaci, tak aby se vyloučil jakýkoliv dopad na ošetřující personál.

Z vaku nebo lahve až do žíly

Přibližně 80 procent roztoků cytostatik je podáváno formou infuze a pouze 20 procent injekčně.1infuzního vaku nebo lahve je cytostatikum přiváděno do těla nemocného pomocí infuzního setu, což je soustava hadiček a spojek. Nejčastěji je chemoterapie podávána přímo do žíly (intravenózní infuze). Většina pacientů má v oblasti žilního systému vytvořeno místo pro snadné napojení infuzního setu, tzv. port, a to buď v periferní, nebo centrální žíle. Díky portu není nutné před každou infuzí žílu znovu napichovat a aplikace není pro nemocného stresující. Port může současně posloužit i pro podání podpůrné terapie. Rychlost podávání léčiva může být řízena přístrojově automatickou infuzní pumpou. Po vyprázdnění kontejneru s léčivem se set ještě musí propláchnout netoxickým, „čistým“ roztokem (fyziologický roztok nebo roztok glukózy).

Zdravotní sestry v riziku

Infuze v denním stacionáři aplikují pacientům zdravotní sestry. Rizikové je pro ně především odpojování a ukončování chemoterapie, kdy sestra pracuje s kontaminovanými vaky a sety. Nejčastější zdroje kontaminace odhalil nedávno prováděný výzkum,2 do něhož se zapojilo dvacet nemocničních lékáren a deset chemoterapeutických stacionářů z celé České republiky. Výzkum ukázal, že kritická místa jsou zejména v bezprostřední blízkosti podávání chemoterapie, jako je aplikační křeslo, infuzní stojan a podlaha pod ním. Proto je nutné dbát na preventivní bezpečnostní opatření. Například prostory, kde je nutné používat ochranné rukavice, jsou striktně odděleny. Riziko dále snižuje používání víceramenných infuzních setů (Cyto-Set®) a bezjehlových spojek. Víceramenné sety tvoří uzavřený systém, jehož součástí je i proplachovací roztok. Set tedy není nutné před proplachováním rozpojovat, a to ani v případě podávání několika bezprostředně po sobě jdoucích chemoterapií. Uzavřený infuzní komplet se likviduje jako celek, a tím se zamezí úniku léčiva do okolí. Dalším kritickým místem stacionářů jsou toalety pro pacienty, kde se doporučuje instalovat samočisticí sedátka.

Rodina v bezpečí

Na svoje zdraví by měli myslet i pečující o onkologického pacienta, protože po aplikaci cytostatika léčivo koluje v jeho těle. Do moči a stolice se dostává již značně naředěné, ale nemocný může vylučovat látky s cytotoxickým účinkem vzniklé při zpracování léčiva v organismu. Trpí-li nemocný nevolností a zvrací, mohou být tyto látky přítomny i v obsahu žaludku. Z tohoto pohledu jsou rizikové domácí toalety, koupelny a všechna místa, kde se tyto tělní tekutiny likvidují. Pokud je infuze podávána doma, rozšiřuje se nebezpečí kontaminace i na místo její aplikace. K péči o onkologického pacienta je třeba přistupovat rozumně. Nebezpečí kontaminace koncentrovanou nebezpečnou látkou je rozhodně menší než při přípravě v lékárně nebo nemocnici. Přesto při likvidaci a úklidu míst, která přišla do styku s tělními tekutinami, používejte ochranné rukavice. Běžný úklid těchto míst provádějte pravidelně a častěji než jindy a používejte oblečení určené jen pro tuto činnost. K úklidu postačí běžný saponát a horká voda, pro rychlou pomoc vlhčené utěrky. Po úklidu si vždy pečlivě umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokud je možné podávat infuzi v domácím prostředí, jsou spolehlivým řešením uzavřené infuzní sety Cyto-Set®, které zvyšují bezpečnost pečující rodiny.

 

1Kategorizace prací s cytostatiky, Ing. Kateřina Forysová, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, přednáška 2008

2Projekt CYTO