Sociální pomoc a podpora při dialýze v České republice - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Sociální pomoc a podpora při dialýze v České republice

Nastoupili jste na dialýzu? Přišli jste kvůli tomu o práci? Řešíte existenční problémy a nevíte, co si máte počít, kam…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Nastoupili jste na dialýzu? Přišli jste kvůli tomu o práci? Řešíte existenční problémy a nevíte, co si máte počít, kam a na koho se obrátit? O jaké dávky si říct? Na co vlastně máte při dialyzační léčbě nárok, a na co ne? O tom všem vás bude průběžně v této nové rubrice informovat sociální pracovnice a psychoterapeutka B. Braun Mgr. Michaela Černá. Budeme se průběžně zaměřovat nejen na českou, ale i na slovenskou legislativu a možnosti pro dialyzované pacienty.

Zahájení dialyzační léčby je psychicky náročné a pacienti se musí adaptovat na novou životní situaci a musí nově přizpůsobit svůj dosavadní život dialyzační léčbě. Záleží na tom, v jaké životní a osobní fázi je nástup na dialýzu zastihl. Musí si sami položit otázku, zda mohou pokračovat v práci. Někteří pacienti bohužel vzhledem ke své nemoci v práci pokračovat nemohou nebo jsou již v důchodovém věku, a otázku práce tak řešit nemusejí. Mezi důležité faktory patří i to, zda mají rodinu nebo žijí sami. Podle toho se řídí, jakou sociální pomoc a podporu budou pacienti potřebovat.

Dialyzované osoby se zdravotním postižením

Pokud má pacient vedle dialyzační léčby ještě omezenou schopnost pohyblivosti nebo orientace, může si zažádat o průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP). Nárok na průkaz mimořádných výhod má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Průkaz má tři stupně: TP, ZTP a ZTP/P.

Jak a kde žádat o průkaz osoby se zdravotním postižením?

Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se zahajuje na základě písemné žádosti podávané na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Žádosti jsou k dispozici na pracovištích krajských poboček úřadu práce nebo na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v sekci formuláře. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Po podání žádosti zašle krajská pobočka úřadu práce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení zdravotního stavu osoby. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka úřadu práce rozhodne o tom, zda se průkaz přiznává, či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání potom rozhoduje MPSV. Nakonec krajská pobočka úřadu práce po předložení fotografie a zaplacení správního poplatku vydá průkaz osoby se zdravotním postižením.

Kdo má nárok na průkaz zdravotního postižení TP, ZTP a ZTP/P?

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“

Na tento průkaz má nárok pouze osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

STŘEDNĚ TĚŽKÝM FUNKČNÍM POSTIŽENÍM POHYBLIVOSTI NEBO ORIENTACE se rozumí stav, kdy je osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu.

STŘEDNĚ TĚŽKÝM FUNKČNÍM POSTIŽENÍM ORIENTACE se rozumí stav, kdy je osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:

  • Vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou přepravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky.
  • Přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání. Za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“

Průkaz ZTP se vztahuje na osoby se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

TĚŽKÝM FUNKČNÍM POSTIŽENÍM POHYBLIVOSTI se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti.

TĚŽKÝM FUNKČNÍM POSTIŽENÍM ORIEN­TACE se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:

  • Bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem).
  • Slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“

Na tyto průkazy má nárok osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

ZVLÁŠŤ TĚŽKÝM FUNKČNÍM POSTIŽENÍM POHYBLIVOSTI A ÚPLNÝM POSTIŽENÍM POHYBLIVOSTI se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, případně není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku.

ZVLÁŠŤ TĚŽKÝM FUNKČNÍM POSTIŽENÍM ORIENTACE A ÚPLNÝM POSTIŽENÍM ORIENTACE se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:

  • Bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě.
  • Bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li prakticky nebo úplně nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci průkazu ZTP může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto benefity jsou nenárokové. Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy. Těmito předpisy jsou například zákon o daních z příjmu, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Problematika speciálních označení vozidel patří do kompetence Ministerstva dopravy. Speciální označení vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Kdo má na parkovací průkaz nárok?

Držitelé ZTP a ZTP/P, kteří mají svůj automobil nebo kteří jsou v nějakém autě přepravováni. Parkovací průkaz nelze získat bez průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) 2. nebo 3. stupně, tj. s označením ZTP nebo ZTP/P.

Nemám průkaz ZTP nebo ZTP/P, co mohu dělat?

Pokud někdo potřebuje parkovací průkaz do auta, ale není držitelem ZTP nebo ZTP/P, musí nejdřív podat žádost o přiznání průkazu OZP a současně žádost o tzv. příspěvek na mobilitu na úřadu práce podle místa trvalého bydliště. V této věci úřad obvykle rozhodne za čtyři až šest kalendářních měsíců.
Je-li ZTP nebo ZTP/P ze zdravotního stavu přiznáno, je nutné počkat na rozhodnutí a fyzické vydání průkazu. S originálem průkazu a jednou fotografií lze potom během jednoho dne na počkání vyřídit parkovací průkaz. Držitel budoucího parkovacího průkazu musí být na úřadě vždy osobně přítomen, aby průkaz podepsal. Parkovací průkaz je vydáván na úřadu obce s rozšířenou působností. Stupeň invalidity a invalidní důchod nemá na parkovací průkaz žádný vliv.

Výhody spojené s parkovacím průkazem

Bezplatné stání na místě pro vozíčkáře označeném kresleným piktogramem ve většině měst a obcí České republiky. Pravidla parkování s parkovacím průkazem jsou schvalována radou konkrétního města, takže se mohou lišit. Systém předpokládá, že jede-li držitel parkovacího průkazu do města mimo své trvalé bydliště, pravidla parkování si předem ověří. Parkovací průkaz opravňuje držitele k bezplatnému stání na místě pro vozíčkáře označeném kresleným piktogramem, a to ve všech státech Evropské unie.#

Parkovací průkaz umožňuje zřízení vyhrazeného stání před domem, bytem. Zřízení, tedy vyznačení piktogramu vozíčkáře na zem a instalace vodorovné značky označující toto místo, je v některých městech zpoplatněno. Některá města hradí zřízení vyhrazeného místa ze svého rozpočtu, takže pro držitele je to zdarma.

Od poplatku za užití silnice, pozemní komunikace, na které vůz stojí, jsou držitelé průkazu ZTP a ZTP/P osvobozeni.

Vozidla, která mají viditelně vystavený parkovací průkaz, nejlépe za předním sklem ze strany řidiče, nemusejí mít zakoupenou dálniční známku, protože jsou od mýtného plně osvobozena.

Platí to však pouze na našem území, kde byl vydán parkovací průkaz. Ve všech ostatních státech je nutná dálniční známka.

Jak správně umístit parkovací průkaz ve voze?

V patřičném zákoně není umístění průkazu nijak detailně popsáno, pouze se zde uvádí, že má být umístěn viditelně. V praxi bývá parkovací průkaz nejčastěji umístěn za předním sklem vozu ze strany řidiče, přední stranou s vyznačenou platností směrem ven, takže sedíte-li ve voze, díváte se na zadní stranu parkovacího průkazu, kde je nalepená fotografie držitele. Důležité je, aby váš parkovací průkaz byl vždy umístěn tak, že je zřetelně vidět datum platnosti.

Příspěvek na mobilitu

Tento příspěvek je opakující se nenároková dávka, která je určena osobě starší jednoho roku:

Která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P a které byl přiznán podle předpisů účinných od 1. 1. 2014.

Která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována.

Které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování za úhradu, musí být splněny za celý kalendářní měsíc.

Splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu prokazuje žadatel čestným prohlášením.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené výše, pokud splňuje všechny ostatní zákonné podmínky. Opakovanou dopravu je třeba v těchto případech věrohodně prokázat.

Nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Výše dávky je 550 Kč měsíčně.

Kde o dávku žádat a jak?

Řízení o přiznání příspěvku na mobilitu se zahajuje na základě písemné žádosti podané na ministerstvem předepsaném tiskopise. Žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček úřadu práce nebo na integrovaném portálu MPSV v sekci elektronické formuláře. Pokud však probíhá řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením, přeruší krajská pobočka úřadu práce řízení o příspěvku na mobilitu. Dávku lze přiznat od data podání žádosti a vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náležel. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za tři kalendářní měsíce, za které náleží.

Pro aktuální informace o výši dávek pro zdravotně postižené sledujte webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.